GR

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη της ιστοσελίδας διέπεται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας αναφορικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου), τις αποφάσεις της αρμόδιας Αρχής και τους παρόντες όρους.
Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική μεταβολή του ως άνω κανονιστικού πλαισίου, θα αποτελέσει αντικείμενο της παρούσας. Σε κάθε περίπτωση η ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων χωρίς προειδοποίηση, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Οι επισκέπτες /χρήστες του δικτυακού μας τόπου παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχούσες αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση του συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.
Η ιστοσελίδα urodiagnosi.com συλλέγει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/χρηστών του δικτυακού της τόπου, μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν με σκοπό την παροχή υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά σε αυτούς (όπως ενημέρωση για υπηρεσίες, και προγράμματα κατάρτισης που διαθέτει την δεδομένη στιγμή ή μελλοντικά).
Προσωπικά στοιχεία είναι τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή την επικοινωνία με κάποιο άτομο καθώς και άλλα στοιχεία που αφορούν το εν λόγω άτομο. Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγονται στον δικτυακό μας τόπο εξαρτώνται από την αιτούμενη κάθε φορά από τον επισκέπτη/ χρήστη υπηρεσία και μπορεί να είναι ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ηλικία, φύλο, εκπαιδευτικό επίπεδο, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail). Κατά περίπτωση και ανάλογα με την αιτούμενη υπηρεσία προβλέπεται προαιρετική συμπλήρωση ορισμένων από τα προαναφερόμενα στοιχεία από τον επισκέπτη /χρήστη.
Η ιστοσελίδα urodiagnosi.com είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι επισκέπτες /χρήστες με σκοπό την παροχή υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά καθώς και για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών – πληροφοριών.
Η ιστοσελίδα urodiagnosi.com δεσμεύεται ότι δε θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών /χρηστών του δικτυακού της τόπου σε τρίτους, εκτός από τους ως άνω αναφερόμενους, χωρίς τη συγκατάθεσή του επισκέπτη /χρήστη, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.
Κάθε φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα προσωπικά δεδομένα έχει σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα, να γνωρίζει εάν αυτά αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας. Επιπλέον, έχει το δικαίωμα, να προβάλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις (συμπεριλαμβανομένης της διαγραφής ή της  διόρθωσης) για την επεξεργασία των δεδομένων που το αφορούν. Για το σκοπό αυτό τυχόν αίτημά του θα πρέπει να απευθύνεται εγγράφως προς την ηλεκτρονική διεύθυνση urodynamic@yahoo.com

EN

The management and protection of the personal data of the user of the website is governed by the provisions of existing legislation on the protection of personal data (Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament), the decisions of the competent authority and these conditions.
Any future changes to this regulatory framework will be the subject of this report. In any event, the Website reserves the right to change the terms of personal data protection without notice, in accordance with the applicable regulatory framework. Visitors / users of our site are asked to periodically review these terms for any changes, as their continued use implies that they accept all possible modifications thereto.
The website urodiagnosi.com collects the personal information of visitors / users of its website only when they voluntarily provide it for the purpose of providing services available electronically to them (such as service updates, and training programs available at the present or future). .
Personal information is information that can be used to identify or communicate with a person as well as other information about that person. The personal information collected on our site depends on the visitor / user requested at any time and may be name, surname, age, gender, educational level, address, telephone number, e-mail address. Optional completion of some of the aforementioned items by the visitor / user is provided on a case by case basis and depending on the service requested.
The website urodiagnosi.com may process part or all of the information sent by visitors / users for the purpose of providing services available electronically as well as for statistical purposes and to improve the information – services provided.
The website urodiagnosi.com undertakes not to sell or otherwise transmit or otherwise disclose the personal information of visitors / users of its web site to third parties, except as stated above, without the consent of the visitor / user, with the exception of the applicable legal requirements and to the competent authorities only.
Every natural person to whom personal data is referred has the right, in any case, to know whether it has been or has been processed. In addition, it has the right to object at any time (including deletion or correction) to the processing of data relating to it. To this end, any request should be made in writing to the email address urodynamic@yahoo.com